Stardipaik.ee kasutustingimused

Palun loe stardipaik.ee (edaspidi ka portaal) kasutustingimused hoolikalt läbi, sest külastades portaali, toetades selle kaudu mõnda projekti või otsides ise toetust oma projektile või kasutades muid portaali kaudu pakutavaid teenuseid Sa kinnitad, et oled lugenud, saanud aru ning nõustunud stardipaik.ee kasutustingimustega.

Kui Sa ei ole nõus stardipaik.ee kasutustingimusi täitma, siis palun lahku stardipaik.ee lehelt ja ära kasuta selle kaudu pakutavaid teenuseid.

1. Üldsätted

1.1. Stardipaik.ee on ühisrahastusplatvorm, kus on võimalik avaldada erinevaid spordiga seotud projekte ja igaühel on võimalik neid rahaliselt toetada.
1.2. Portaali haldab Stardipaik Crowdfunding MTÜ.
1.3. Portaali ja selles pakutavate teenuste kasutamine on lubatud ainult: (1) füüsilistele isikutele, kes on täielikult teovõimelised (vähemalt 18-aastased) või kelle seaduslik esindaja on andnud vastavasisulise nõusoleku; (2) juriidilistele isikutele, kes on määranud endale esindaja koos kõigi asjaomaste õiguste ja volitustega.
1.4. Kasutajakonto loomisel peab esitama enda või oma esindatava isiku kohta täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased andmed. Igal isikul on õigus omada vaid üht kasutajakontot.
1.5. Portaali ja selle kaudu pakutavaid teenuseid võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks need on loodud ja kättesaadavaks tehtud. Kasutamine peab toimuma kooskõlas stardipaik.ee kasutustingimuste, hea tava ja õigusaktidega.
1.6. Stardipaik.ee kasutustingimuste rikkumise korral on Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l muuhulgas õigus piirata ligipääsu stardipaik.ee portaalile ja selle kaudu pakutavatele teenustele.
1.7. Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l on õigus igal ajal sõltumata põhjusest: (1) muuta ja uuendada portaali ning selle kaudu pakutavaid teenuseid; (2) peatada või lõpetada teenuste osutamine ja sulgeda portaal või selle mis tahes osa; (3) kehtestada piiranguid portaali kasutamiseks.
1.8. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes juhindustakse Eesti Vabariigi õigusaktidest ja heast tavast. Kui mõni kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.

2. Projekti avaldamine portaalis

2.1. Kõik projektid, millele portaali kaudu toetust otsitakse, peavad olema seotud spordiga.
2.2. Projekti algataja saab olla punktis 1.3. sätestatud tingimustele vastav füüsiline isik iseenda eest või grupi, klubi, meeskonna vmt üksuse eest. Sellist isikut käsitletakse “projekti omanikuna”, kes vastutab täielikult projekti eest, sh tagab, et: (1) projekti kohta esitatud info on täpne, õige ja täielik; (2) projekt on kooskõlas õigusaktide, kasutustingimuste ja hea tavaga; (3) toetajatele antakse üle lubatud autasud.
2.3. Projekti algataja määrab ise sobiva aja vahemikus 10-60 päeva projektile toetuse kogumiseks (edaspidi ka toetusperiood). Kokkuleppel Stardipaigaga võib määrata ka lühema või pikema toetusperioodi.
2.4. Projekti omanik võib projekti toetajatele pakkuda autasusid (s.h erinevaid autasusid vastavalt toetuse suurusele), kuid ei ole selleks kohustustatud.
2.5. Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l on õigus kõik projektid enne avaldamist üle vaadata, et veenduda nende sobivuses portaali ning keelduda sobimatute projektide avaldamisest.
2.6. Sportlane, kes ise või esindaja vahendusel avaldab portaalis projekti, on kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid, mis on sätestatud maailma dopinguvastases koodeksis ja mis on vastu võetud vastavalt koodeksile.

3. Sisu avaldamine

3.1. Kasutajat, kes lisab vahetult või Stardipaiga vahendusel portaali sisu, käsitletakse sisu avaldajana. Sisu avaldaja on kohustatud tagama, et lisatav sisu on täpne, õige, täielik ja asjakohane ning kooskõlas kasutustingimuste, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega. See tähendab muuhulgas, et portaali ei ole lubatud lisada sellist sisu:
3.1.1. mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega (näiteks pornograafia, vägivalla või julmuse propageerimine, roppused jne);
3.1.2. mis rikub kõlvatu konkurentsi keeldu (näiteks eksitav teave, konkurendi kauba või teenuse halvustamine jne);
3.1.3. mille intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks portaalis puudub nende omaja nõusolek (näiteks autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija, fonogrammitootja, produtsent, väljaandja, kaubamärgiomanik või nende õigusjärglane);
3.1.4. mis sisaldab väärtushinnanguid, mille eesmärgiks on teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine (näiteks laimamine ja sõimamine, ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule, vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine mis tahes asjaolude tõttu);
3.1.5. milles on töödeldud isikuandmeid ilma vastava andmesubjekti loata;
3.1.6. mis sisaldab konfidentsiaalset infot ilma selle isiku loata, kelle suhtes on konfidentsiaalsuskohustus võetud;
3.1.7. mis sisaldab viiruseid või muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad portaali tavapärast tööd või mis salvestuvad teiste kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast funktsioneerimist.
3.2. Kui projekti kirjeldus sisaldab kas ühe või mitme ühise autori (kaas- või ühisautorid) teost, kollektiivset teost, audiovisuaalset teost (filmi, video jms), esitust, fonogrammi, andmebaasi, kogumikku või muud autoriõigusega kaitstud sisu, siis avaldaja tagab, et ta on omandanud või litsentsinud kõik selle kasutamiseks vajalikud autoriõigused vastavate õiguste omajatelt ning saanud neilt nõusoleku selleks, et kasutada seda sisu projekti avaldamiseks portaalis.

4. Toetusleping

4.1. Avaldades portaalis projekti teeb projekti omanik avalikkusele pakkumuse sõlmida temaga toetusleping. Makstes projektile portaali kaudu toetust, annab toetaja pakkumusele nõustumuse ning sellega loetakse toetusleping sõlmituks. Toetusleping jõustub projektile toetuse kogumise aja (edaspidi ka toetusperiood) lõppemisele järgneval päeval.
4.2. Kui toetusleping jõustub, on projekti omanik kohustatud projekti teostama, kasutades selleks saadud toetust ning tagama, et toetajatele antakse üle lubatud autasud.
4.3. Kui projekt ei kogu taotletud toetussummat, kuid kogutud summaga on võimalus ellu viia märkimisväärne osa projektis kirjeldatud eesmärgist siis loetakse toetusleping jõustunuks.
4.4. Kasutajad sõlmivad toetuslepinguid Stardipaik Crowdfunding MTÜ sekkumiseta ning vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest. Stardipaik ei ole toetuslepingu osapool ega osale ise (näiteks agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) tehingutes projekti omaniku ja toetajate vahel, v.a kui kasutustingimustes on tehtud vastav erand.
4.5. Stardipaiga kaudu tehtud toetusi käsitletakse üldjuhul annetusena tulumaksuseaduse mõistes. Sõltuvalt projektist ja selle tingimustest võib toetuslepingut käsitleda kinkelepinguna, ettetellimisega müügilepinguna, reklaamlepinguna või muud tüüpi lepinguna. Projekti omanik on kohustatud ise jälgima, et ta täidaks toetuslepingule õigusaktidest tuleneva regulatsiooni tingimusi ning pöörduma vajadusel õigusnõustaja poole.
4.6. Toetajal ei ole õigust jõustunud toetuslepingust taganeda, v.a kui projekt jääb teostamata sõltumata põhjusest või juhul kui toetatud sportlasel on tuvastatud dopingu kasutamine või ta on keeldunud dopingutestist.

5. Toetuse maksmine ja tagastamine

5.1. Toetajad võivad maksta toetusi kogu toetusperioodi kestel Stardipaik Crowdfunding MTÜ arvelduskontole, kus seda hoitakse seni, kuni saabub üks järgmistest sündmustest:
5.1.1. jõustub toetusleping, misjärel Stardipaik Crowdfunding MTÜ kohustub edastama toetuse projekti avaldajale;
5.1.2. toetusperiood lõpeb toetuslepingu jõustumiseta, misjärel Stardipaik Crowdfunding MTÜ kohustub toetajale toetuse tagastama. Võimalusel makstakse toetus tagasi samale arvelduskontole, millelt toetaja selle maksis.
5.2. Stardipaik võtab toetusi vastu üksnes ülekandena arvelduskontole. Sularahas toetusi ei aktsepteerita.
5.3. Toetaja võib ise määrata toetuse summa, arvestades konkreetsele projektile kehtestatud miinimum ja maksimum toetussummat. Kui toetaja soovib toetuse eest saada pakutud autasu, peab ta toetuse maksmisel märkima oma sellekohast soovi ning tasuma vähemalt autasule vastava toetussumma.
5.4. Kui autasu seisneb pakkumuses ettevõttele või organisatsioonile reklaami teha, võib toetuse maksmist vastava juriidilise isiku poolt asjakohastel juhtudel käsitleda ettevõtlusega seotud kuluna reklaami ostmiseks.
5.5. Kui toetaja soovib jääda anonüümseks, tuleb sellekohane soov märkida enne toetuse maksmist. Sellisel juhul on toetaja isik teada üksnes Stardipaigale, kes avaldab isiku nime, kontaktandmed ja toetussumma ka projekti algatajale. Ka projekti algataja on kohustatud tagama sellise toetaja anonüümsuse. Stardipaik ei avalda anonüümse toetaja isikut avalikkusele ega kolmandatele isikutele ega edasta neile selle isiku andmeid (kasutajanimi, nimi, kontonumber, e-posti aadress vms).
5.6. Toetajal ei ole õigust makstud toetust tagasi nõuda, v.a kui toetusperiood lõppeb toetuslepingu jõustumiseta. Sellisel juhul tagastab Stardipaik toetajale makstud toetuse hiljemalt 30 päeva jooskul vastavalt punktile 4.1.2.
5.7. Stardipaigal on õigus igal ajal toetus toetajale tagasi maksta, kui Stardipaigal on kahtlus, et toetuse maksmisel on rikutud õigusakte.

6. Tasu

6.1. Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l on õigus kehtestada portaali kaudu pakutavate teenuste kasutamise eest tasusid. Vastav hinnakiri avaldatakse portaalis stardipaik.ee.
6.2. Projektidele, mis on olnud edukad ning kogunud stardipaik.ee abil soovitud rahastuse, rakendab Stardipaik Crowdfunding MTÜ avaldamise tasu, mis moodustab üheksa (9) protsenti projekti teostamiseks laekunud toetusest. Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l on õigus nimetatud tasu kinni pidada projekti algataja arvelduskontole edastatavate toetuste summast.

7. Isikuandmete kaitse

7.1. Isikuandmeteks käesolevate kasutustingimuste tähenduses loetakse kõiki portaali kasutaja kohta käivaid andmeid ja informatsiooni, mida ta on kasutajakonto registreerimisel, portaali kasutamisel ja portaali vahendusel tahteavaldusi tehes avaldanud või mida on Stardipaik kasutaja kohta saanud teada kolmandatelt isikutelt.
7.2. Kasutajakonto registreerimisega ja/või andmete avaldamisega tagab kasutaja, et tema esitatud andmed on tõesed ja ajakohased ning kinnitab, et on teadlik, ja annab nõusoleku, et kõiki seaduslikul teel kogutud Stardipaik Crowdfunding MTÜ valduses olevaid andmeid kasutaja kohta, olenemata nende päritolust, töödeldakse portaali kasutamisvõimalustega seonduvatel eesmärkidel ja selleks vajalikus mahus, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
7.3. Kasutajal on õigus:
7.3.1. saada Stardipaigalt enda kohta käivaid isikuandmeid;
7.3.2. nõuda Stardipaigalt ebaõigete isikuandmete parandamist;
7.3.3. nõuda Stardipaigalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist;
7.3.4. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.
7.4. Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmisel vastavalt punktile 6.3.3 kasutaja kasutajakonto suletakse. Sellise nõude esitamist loetakse ühtlasti kasutaja avalduseks lõpetada portaali ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamine selles osas, mis selliste andmeteta ei ole võimalik.
7.5. Stardipaik Crowdfunding MTÜ kohustub hoidma isikuandmeid saladuses ja järgima kõiki Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Kolmandatele isikutele, s.h teistele kasutajatele on andmete avaldamine lubatud üksnes seaduses ja kasutamistingimustes sätestatud juhtudel.
7.6. Stardipaigal on õigus avaldada kasutaja isikuandmed isikutele, kes osutavad Stardipaik Crowdfunding MT-le õigusabi, raamatupidamise, auditeerimise või muud teenust, mis eeldab kasutajate isikuandmete töötlemist, eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.
7.7. Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l on õigus kasutada kasutaja e-posti aadressi informatsiooni, reklaami ja pakkumiste edastamise eesmärgil Stardipaiga või tema koostööpartnerite poolt. Kasutajal on õigus valida, milliseid teavitusi ja pakkumisi ta soovib saada. Info, kuidas keelduda saadetavatest pakkumistest ja reklaamist, on olemas pakkumise või reklaami juures ja/või kasutajakonto seadetes.

8. Intellektuaalne omand

8.1. Portaal, selle kaudu pakutavad teenused, avaldatud sisu ja nende mis tahes osad võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Stardipaik Crowdfunding MTÜ-le, tema koostööpartneritele, projekti algatajale, sisu avaldajale või teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele.
8.2. Kui ei ole kokku lepitud ja avaldatud teisiti, siis portaali ja selle kaudu kättesaadav sisu on litsentsitud avalikkusele kõikjal maailmas Creative Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Estonia; CC BY-NC-SA 3.0 EE) litsentsi alusel, mille tingimused on eesti keeles kättesaadavad siin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/.
8.3. Kasutajal on lubatud avaldada portaalis üksnes sellist materjali, mille osas on tal intellektuaalsest omandist tulenevad õigused ulatuses, mis on vajalik vastava materjali portaalis avaldamiseks. Kasutaja vastutab tema poolt portaalis avaldatud materjalide eest täies ulatuses ning kohustub hüvitama Stardipaik Crowdfunding MTÜ-le kõik kulud ja tekkinud kahju (sh kaudne kahju), mis on seotud kasutaja poolt portaalis õigustamatult või muul moel intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi rikkudes avaldatud materjali kasutamisest.
8.4. Kasutaja poolt mistahes materjali portaalis avaldamisega annab kasutaja tingimusteta tasuta nõusoleku vastava materjali portaalis säilitamiseks, levitamiseks ja avaldamiseks ning portaali eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalikus ulatuses muutmiseks või muul viisil töötlemiseks.

9. Hooldus ja arendus

9.1. Stardipaik võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) kasutajale teenuste osutamise omal äranägemisel hooldus- ja/või arendustööde teostamiseks, teatades sellest ette portaali vahendusel vähemalt kolm päeva.
9.2. Kui hooldustööd võivad kahjulikult mõjutada toetuse kogumist, siis on Stardipaigal õigus pikendada toetusperioodi hooldustööde toimumise perioodi võrra.
9.3. Stardipaik ei vastuta ette teatatud hooldustööde tõttu portaalis või teenustes tekitatud
viivituste, katkestuste või muude kahjude eest.

10. Stardipaik Crowdfunding MTÜ õiguskaitsevahendid

10.1. Stardipaigal on õigus kontrollida kasutaja poolt portaali lisatud sisu ja kasutaja toiminguid portaalis.
10.2. Stardipaik ei ole kohustatud jälgima kasutajate tegevust ega teavet või sisu, mida nad portaalis või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Stardipaik ei pea otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Stardipaik Crowdfunding MTÜ-l infoühiskonna teenuse seadusest tulenev kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning identifitseerida neid kasutajaid, kellele ta osutab andmete talletamise teenust.
10.3. Kui kasutaja rikub kasutustingimusi, portaalis kehtivat head tava või õigusakte, on Stardipaigal õigus:
10.3.1. teavitada kasutajat rikkumisest;
10.3.2. nõuda, et kasutaja lõpetaks rikkumise ja viiks oma käitumise või avaldatud sisu kooskõlla kasutustingimuste, portaalis kehtiva hea tava või õigusaktidega;
10.3.3. piirata kasutaja õiguseid portaali või teenuste kasutamiseks, sealhulgas blokeerida kasutajakonto;
10.3.4. tõkestada kasutaja või tema nimel portaali või selle kaudu pakutavaid teenuseid kasutava füüsilise isiku arvuti Ipaadressilt juurdepääs portaalile, teenustele või nende mis tahes osale;
10.3.5. keelduda mittevastava sisu avaldamisest või muul moel vahendamisest portaalis;
10.3.6. muuta või kustutada mittevastavat sisu või selle osa niivõrd, kuivõrd see on vajalik sisu kooskõlla viimiseks kasutustingimuste või õigusaktidega, v.a kui see oluliselt moonutaks sisu või muudaks selle arusaamatuks;
10.3.7. mittevastav sisu portaalist eemaldada, tõkestada sellele juurdepääs või see kustutada.
10.4. Kui kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub kasutustingimusi, on Stardipaigal õigus:
10.4.1. keelata kasutajal portaali või selle kaudu pakutavate teenuste kasutamine;
10.4.2. kustutada kasutajakonto;
10.4.3. kustutada mittevastav sisu jäädavalt;
10.4.4. lõpetada kasutaja või tema nimel portaali kasutava füüsilise isiku arvuti IPaadressilt juurdepääs portaalile või selle mis tahes osale;
10.5. Stardipaik võib õiguskaitsevahendite rakendamise lõpetada juhul, kui talle esitatakse veenvad tõendid rikkumise puudumise kohta.
10.6. Stardipaik võib rakendada ka muid kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.

11. Stardipaik Crowdfunding MTÜ vastutuse piirangud

Stardipaik Crowdfunding MTÜ ei vastuta:
11.1. toetuslepingu läbirääkimiste, sõlmimise ja täitmise eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) projekti teostamise, toetuse kasutamise, autasude kohaletoimetamise jm toetuslepingu tingimuste eest, samuti teostatud projekti vastavuse eest projekti kirjeldusele;
11.2. kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest;
11.3. asutajakontoga seotud e-posti õigsuse ja toimimise eest ega selle eest, kui kasutaja ei jälgi sellele e-postile saabunud e-kirju või on loobunud selle kasutamisest, sh kui kasutajaga ei õnnestu saada ühendust autasu kättetoimetamiseks või tema makstud toetuse tagastamiseks;
11.4. kasutaja kasutajatunnuse ega parooli kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise ja selle tagajärgede eest, samuti kui kasutaja ei ole Stardipaigale teavitanud, et tema esindajal ei ole enam õigust kasutaja nimel portaalis tegutseda või teenuseid kasutada ning nende olukordadega kaasnevate tagajärgede eest, sh sellega kasutajale tekitatud kahju eest;
11.5. kasutaja poolt portaalis avaldatud või muul moel portaali kaudu vahendatud sisu eest, sh kasutajal vastavate esindusõiguste, lubade ja nõusolekute olemasolu eest, mis on vajalikud projekti avaldamiseks ja sisu lisamiseks portaali;
11.6. portaalis või selle vahendusel toime pandud või kestva õigusrikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks;
11.7. kahju eest, mis tekkis kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Stardipaik kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas portaalist õigustrikkuva sisu või tõkestas kasutaja juurdepääsu portaalile), kui see oli vajalik Stardipaigale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Stardipaigal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et sisu või kasutaja käitumine on vastuolus kasutustingimuste, portaalis kehtiva hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Stardipaik tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
11.8. portaali või selle mis tahes osa mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu.
11.9. muudel muudel kokku lepitud või kasutustingimustes või õigusaktides toodud juhtudel.

12. Lõppsätted

12.1. Stardipaik Crowdfunding MTÜ on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisest portaalis. Käimasolevatele projektidele kohaldatakse nende alustamise hetkel kehtinud kasutustingimusi, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
12.2. Kasutustingimuste täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

Võta meiega ühendust

Sul tekkis tingimustega seoses küsimusi?
Võta meiega ühendust.